ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU 2022

Rozpis odvozu komunálneho a separovaného odpadu od rodinných domov na rok 2022:

Separovaný odpad – plasty + tetrapaky 2022 od rodinných domov :

19.01.2022, 16.02.2022, 16.03.2022, 13.04.2022, 25.05.2022, 23.06.2022,19.07.2022, 17.08.2022, 14.09.2022,26.10.2022, 23.11.2022, 21.12.2022                                                                               

Komunálny odpad 2022 od rodinných domov :

04.01.2022, 25.01.2022,  15.02.2022, 08.03.2022, 29.03.2022, 12.04.2022, 10.05.2022, 31.05.2022, 21.06.2022, 12.07.2022, 02.08.2022, 23.08.2022, 13.09.2022, 04.10.2022, 25.10.2022, 15.11.2022, 06.12.2022, 27.12.2022

V týchto dňoch firma Marius Pedersen a.s. distribuuje vrecia na triedený zber na obecné úrady. Každá domácnosť dostane  2x rolku 15 ks žltých 120 l vriec.  Tieto rolky s vrecami si budete môcť vyzdvihnúť na obecnom úrade po novom roku. 

Ďalej pripomínam, že stále môžete nosiť na obecný úrad použitý jedlý olej v uzavretých plastových fľašiach. 

Na obecnom úrade máme malú zbernú nádobu na použité batérie a malé akumulátory, čiže môžete nosiť aj tie. 

Samozrejme pred obecným úradom sú stále k dispozícii kontajnery na triedený odpad ako : na sklo, na plasty, na papier a na kovy.

Všetkým Vám zo srdca prajeme veľa zdravia šťastia do Nového roka!!!

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027

Obecné zastupiteľstvo Kordíky v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesení č. 28/2021 zo dňa 18.8.2021 

vyhlasuje

daň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kordíky na štvrtok 11.11.2021, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Kordíkoch.

Bližšie info tu – vyhlásenie voľby HK

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Obec Kordíky, zastúpená starostom obce Jánom Záchenským, oznamuje v súlade s §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020 je 44,90%.

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 2020

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

„Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.

Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.

„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.