Najnovšie Oznamy

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kordíky

Obec Kordíky ako orgán územného plánovania podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu územného plánu obce Kordíky.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Kordíkoch a zverejnená na internetovej stránke:

www.cityplan.eu/kordiky

Písomné stanoviská a pripomienky k návrhu uvedenje územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

bližšie info tu : oznamenie

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

Kontakt

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59, 976 34

Tel./Fax: 048/4197802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA