Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Projekty EÚ

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071T271

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kordíky

Miesto realizácie: Obec Kordíky

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 400 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 1. Obecný úrad s kultúrnym domom
 2. Obecný úrad s kutlúrnym domom
 3. Obchod s pohostinstvom
 4. Klub mládeže
 5. Multifunkčné ihrisko
 6. Námestie
 7. Klub mládeže
 8. Multifunkčné ihrisko

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je realizovaný

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Názov projektu:         Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky

Program:                    Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:                  7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:             7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo     všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Číslo výzvy:                 13/PRV/2015

Kód projektu:             072BB130053

Poskytovateľ:            Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky, prostredníctvom ktorej sa docieli vyššia atraktivita obce, kvalita života občanov a miestny ekonomický rozvoj.

Špecifické ciele projektu:

 • zabezpečiť vyššiu prevádzkovú kvalitu siete miestnych komunikácií spojením okrajových bodov obce,
 • skvalitniť prepojenie miestnej cestnej siete na jestvujúcu štátnu cestu II/578, KM št.c.9,750,
 • sprístupniť novobudované rodinné domy danej lokality obce, lyžiarsky vlek a multifunkčné ihrisko,
 • zvýšiť bezpečnosť prevádzky pre všetkých užívateľov.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 82 989,93 EUR.


Názov projektu:         Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky

Program:                    Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:                  7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:             7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo     všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Číslo výzvy:                 13/PRV/2015

Kód projektu:             072BB130026

Poskytovateľ:            Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia námestia – spevnenej plochy v obci Kordíky, prostredníctvom ktorej sa docieli vyššia atraktivita obce a celkovo dôjde k oživeniu a rozvoju znevýhodnenej vidieckej oblasti.

Špecifické ciele projektu:

– vytvorenie hodnotných plôch (prirodzeného centra) za účelom regenerácie a oddych obyvateľov,

– zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie vybavenosti a funkčnosti centrálneho verejného priestranstva pre organizovanie kultúrnych podujatí,

– zatraktívnenie prostredia obce a zlepšenie miestnej infraštruktúry vidieka,

– zlepšenie stavu obecného majetku, využitie kultúrneho a priestorového potenciálu pre rozvoj obce,

– posilnenie miestnej komunity úpravou spoločných obľúbených verejných priestorov.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 53.817,80 EUR.