Projekty EÚ

Názov projektu:         Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky

Program:                    Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:                  7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:             7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo     všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Číslo výzvy:                 13/PRV/2015

Kód projektu:             072BB130053

Poskytovateľ:            Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky, prostredníctvom ktorej sa docieli vyššia atraktivita obce, kvalita života občanov a miestny ekonomický rozvoj.

Špecifické ciele projektu:

  • zabezpečiť vyššiu prevádzkovú kvalitu siete miestnych komunikácií spojením okrajových bodov obce,
  • skvalitniť prepojenie miestnej cestnej siete na jestvujúcu štátnu cestu II/578, KM št.c.9,750,
  • sprístupniť novobudované rodinné domy danej lokality obce, lyžiarsky vlek a multifunkčné ihrisko,
  • zvýšiť bezpečnosť prevádzky pre všetkých užívateľov.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú

sumu 82 989,93 EUR.

 

Názov projektu:         Revitalizácia spevnenej plochy v obci Kordíky

Program:                    Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:                  7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:             7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo     všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Číslo výzvy:                 13/PRV/2015

Kód projektu:             072BB130026

Poskytovateľ:            Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia námestia – spevnenej plochy v obci Kordíky, prostredníctvom ktorej sa docieli vyššia atraktivita obce a celkovo dôjde k oživeniu a rozvoju znevýhodnenej vidieckej oblasti.

Špecifické ciele projektu:

– vytvorenie hodnotných plôch (prirodzeného centra) za účelom regenerácie a oddych obyvateľov,

– zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie vybavenosti a funkčnosti centrálneho verejného priestranstva pre organizovanie kultúrnych podujatí,

– zatraktívnenie prostredia obce a zlepšenie miestnej infraštruktúry vidieka,

– zlepšenie stavu obecného majetku, využitie kultúrneho a priestorového potenciálu pre rozvoj obce,

– posilnenie miestnej komunity úpravou spoločných obľúbených verejných priestorov.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú

sumu 53.817,80 EUR.