Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

VZN obce

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  4 2023

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 3 2023

VZN č. 2/2023 o úhradách za služby občanom

VZN č. 1/2023 o umiestňovaní volebných plagátov

vyhodnotenie pripomienky k návrhu VZN 1 2023 – podpísané

VZN č. 2 2023 o úhradách za služby – návrh

VZN č. 1 2023 o umiestňovaní plagátov – návrh

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obec Kordíky

VZN č. 2/2022 kotrým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce kordíky mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce kordíky č. 1/2017, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu obce Kordíky

Návrh VZN č. 2 2022, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Kordíky mení a dopĺňa záväzné nariadenie obce Kordíky č. 1 2017

Návrh VZN č 4 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č 3 2022 nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2 2022

Návrh VZN č. 2 2022 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.2 ÚP obce Kordíky mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce kordíky č. 1/2017m ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Kordíky

VZN č. 1/2022 o poskytovaní opatrovateľskej služby – návrh

Prílohy k návrhu VZN č. 1/2021 cintorín

NÁVRH VZN č. 1/2021 o prevádzkovaní pohrebiska

VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálmi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kordíky

VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh

VZN č. 1 2020 prevádzkový poriadok pohrebiska – návrh

VZN č. 3 2019 ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Kordíky mení a dopĺňa VZN obce Kordíky č. 1/2017

VZN č. 2 2019 o ochrane drevín,ktoré sú súčasťou verejnej zelene

VZN č. 1 2019 prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 7 2018 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č. 6 2018 o verejnom poriadku

VZN č. 5 2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

VZN č. 4 2018 o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochrane verejnej zelene v obci

VZN č. 3 2018 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN č. 2 2018 o podrobnostiach o organizácii miestneho referend

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kordíky

VZN č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a mestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

18.8.2017 – VZN č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kordíky

1.8.2017 – Návrh VZN č. 1/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Kordíky

Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN č. 2/2016 o odpadoch

VZN č. 1/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Kordíky

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kordíky

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č. 3 2012 o vodení psa mimo chovného priestoru