Predaj pozemkov

Zámer obce Kordíky prenajať majetok  – Ing. Kubaška

Zámer obec kordíky prenajať majetok podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – OZKH

Zámer Obce Kordíky prenajať majetok podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 – Ľ.Chladný

Zámer Obce Kordíky previesť majetok podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Tkáčovci

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 – predaj T.Kapusta

Zámer previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – T.Kapusta

Kúpna zmluva – A.Murgašová

Zámer prenajať majetok v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – OZ Kordícky hrebenák

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov – HerbaFlora

Nájomná zmluva 1 2020 – Ľ.Chladný

Príloha ku KZ – Výpis z uznesenia 27 2019 – Z.Bažíková

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Z.Bažíková

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – E.Uhliarová

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Púchy

Nájomná zmluva 6/2017 R.Navara

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Kúšik

Nájomná zmluva 5 2017 P.Pálková

Nájomná zmluva 3/2017 I.Hríbik

Nájomná zmluva 4/ 2017 B.Uhliar

Dohoda č. 03/2016/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí