Predaj pozemkov

Zámer previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – T.Kapusta

Kúpna zmluva – A.Murgašová

Zámer prenajať majetok v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – OZ Kordícky hrebenák

Zámer previesť majetok v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – A.Murgašová

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemkov – HerbaFlora

Nájomná zmluva 1 2020 – Ľ.Chladný

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm.c) z.č. 138/1991

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c z.č. 138/1991 – Ľ. Chladný

Príloha ku KZ – Výpis z uznesenia 27 2019 – Z.Bažíková

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Z.Bažíková

Zámer – predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Bažíková

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – E.Uhliarová

Zámer predať majetok obce v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Uhliarová

Zámer – predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Škulec

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Púchy

Zámer – predaj v zmysle § 9 ods. 2 písm.a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Púchy

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – HerbaFlora s.r.o.

Nájomná zmluva 6/2017 R.Navara

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – Kúšik

27.09.2017 Zámer previesť majetok obce v zmysle § 9a ods 8 písm. e) zákona č.138/1991 – Bírešová – zámena

27.09.2017 Zámer previesť majetok v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 – Daubner

Nájomná zmluva 5 2017 P.Pálková

Zámer – predaj v zmysle § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – Navara

Zámer -prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 – Pálková

Nájomná zmluva 3/2017 I.Hríbik

Nájomná zmluva 4/ 2017 B.Uhliar

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Hríbik

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Uhliar

Dohoda č. 03/2016/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí