Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Elektronická tabuľa

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby S/2023/00304-002 – Medveď

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín – J.Vrba

Oznámenie o začatí stav. konania o dodatočnom povolení stavby Medveď

Iformácia o výške výnosu  z poplatku za rozvoj za rok 2023

Oznámenie o strategickom dokumente 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  – Jaroslav Murgaš

Zásady hospodárenia obce Kordíky – doplnené

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku

Návrh rozpočtu obce Kordíky 2024-2026

Rozpočtové opatrenie č. 3/2023

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č.3

Zásady hospodárenia s majetkom obce Kordíky – návrh

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Oznámenie o výrube dreviny – Hlohovský

Oznámenie o výrube SSE a.s.,

Rozhodnutie – Surkoš ČOV

Rozpočtové opatrenie č. 1 2023

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití za rok 2022

Záverečný účet obce Kordíky 2022 – návrh

Výročná správa obce Kordíky za rok 2022- návrh

Oznámenie o začatí správneho konania  vo veci výrubu drevín- p. Hutka

Rozhodnutie S2022 00371-006 – dodatočné povolenie altánok

Oznámenie  o  začatí  spojeného  stavebného konania o dodatočnom stav. povolení Záchenský

Stavebné rozhodnutie S2022/00241-003 p.  Surkoš

Rozpočtové opatrenie č. 2 2022

Návrh rozpočtu obce 2023-2025

Rozpočtové opatrenie č 1 2022

Oznámenie o začatí zmeny stavby pred dokončením – p. Surkoš

Oznámenie o spôsobe podávania kandidátnych listín

výročná správa 2021- návrh

Záverečný účet Kordíky 2021 – návrh

Verejná vyhláška ,BBSK

Rozhodnutie o umiestnení stavby 1025 004 2021 2022 – BBMATIU s.r.o.

Situácia – rozšírenie vodovodu – BBMATIU s.r.o.

1025-003/2021/2022 Oznámenie o pokračovaní územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

961/2021 Rozhodnutie – stavebné povolenie M.Surkoš

Verejná Výhláška – rozhodnutie BBMATIU s.r.o

Návrh finančného rozpočtu na roky 2022 – 2024

Návrh na zmenu rozpočtu 2/2021

Oznámenie o začatí spojeného územ. a stav. konania  p. Surkoš

Oznámenie o začatí spávneho konania vo veci výrubu drvín – Holbík Martin

Stavebné povolenie OcÚ Kor. 137/2021-2- rozh. –  p. Černay

Výrub náletových drevín -Rozhodnutie súhlas na výrub drevín rastúcich za hranicami zastav. územia obce – MVDr. Viktor Oláh

Informácia pre verejnosť – oznámenie adresy, na ktorú možno predkladať verejnosti stanoviská k predloženému oznámeniu o zmene strategického dokumentu “Územný plán obce Kordíky, Zmeny a doplnky č.2”

Rozpočtové opatrenie č. 1 2021

Výročná správa obce Kordíky za rok 2020

Záverečný účet obce Kordíky za rok 2020

Rozhodnutie Mgr. Černay OcÚ 20 2021 2 rozh

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania – Černay

Návrh rozpočtu 2021-2023

Rozpočtové opatrenie č. 2/2020

Verejná vyhláška – p. Solčáni predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Verejná Vyhláška – rozhodnutie p. Varga

Verejná vyhláška  –  rozhodnutie p. Mgr. Ján Malík

Verejná Vyhláška – rozhodnutie p. Mgr. Malík

Verejná vyhláska – oznámenie p. Varga

Verejná Vyhláška p. Malík

Verejná vyhláška – rozhodnutie p. Varga

Verejná vyhláška – rozhodnutie – Malík

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o umiestnení a o nariadení ústneho pojednávania – Varga ČOV

Oznámenie o strategickom dokumente PRVVaVK BBK 2021-2027

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre BB

Rozpočtové opatrenie č.1 rok 2020

Výročná správa 2019

Záverečný účet Kordíky 2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín -p. Jablonková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Drábik

Výročná správa obce Kordíky – návrh

Záverečný účet obce Kordíky 2019 – návrh

Preberací protokol – Tajov sklad štiepky

Oznámenie o začatí správneho konania – výrub Petrík

Oznámenie starostu obce – náhradník na uvoľnený mandát poslanca

Súhrnná správa – 4.Q.2019

Návrh rozpočtu 2020-2022

Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2019

Prezentácia invázne druhy rastlín a živočíchov

Rozpočtové opatrenie č.1 rok 2019

Informácie pre verejnosť – ÚP doplnok č. 1

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán obce Kordíky zmeny a doplnky č. 1 – textová časť

Verejná vyhláška – rozhodnutie prístupová komunikácia – Mecele

Verejná vyhláška – rozhodnutie – vodojem

výročná správa 2018- návrh

Záverečný účet Kordíky 2018 – návrh

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov – za rok 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o pokračovaní územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – vodojem

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – odber podzemných vôd

Verejná vyhláška – Oznámenie o pokračovaní územného konania – Kordíky – rozšírenie akumulácie vodojemu

Návrh rozpočtu 2019-2021

Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Solčáni

Verejná vyhláška – rozhodnutie povolenia stavby – Solčáni

Verejná vyhláška – rozhodnutie – chodník Tajov 2.etapa – zastavenie

Verejná vyhláška – rozhodnutie – chodník Tajov 1.etapa – zastavenie

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – prívod vody Tajov

Rozpočtové opatrenie č. 1 2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania OcÚ Ko

Verejná vyhláška – Rozhodnutie novostavba RD – Dobrota

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania – prívod vody Tajov

Záverečný účet obce Kordíky za rok 2017

Výročná správe obce Kordíky za rok 2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí staveb. konania Dobrota

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE č. OU-BB-OVBP2-2018/009928/04-BX – stožiar

Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie – Ľ. Žabková Tajov

Verejná vyhláška – zaslanie odvolania – Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby ZA a RR bod Kordíky

Príloha k “Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov – stožiar”

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov – stožiar

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania Žabková

Rozpočtové opatrenie č.3 rok 2017

Návrh rozpočtu 2018-2020

Verejná vyhláška – Rozhodnutie – Tajov prívod vody Camping

Verejná vyhláška Rozhodnutie – ZS a RR bod Kordíky – Rekonfigur

Verejná vyhláška Rozhodnutie – prívod vody Tajov Boháčik

Verejná vyhláška – Rohodnutie – preprušenie potrubie autocamping Boháčik Tajov

27.09.2017 Rozpočtové opatrenie č.2 rok 2017

Verejná vyhláška -Tajov chodník, II.etapa

Verejná vyhláška -Tajov chodník, I.etapa

Verejná vyhláška – Tajov prívod vody z DVZ Tajov – Boháčik

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Výročná správa obce za rok 2016

Návrh- záverečný účet obce za rok 2016

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Boháčik Tajov

Dražobná vyhláška – rodinný dom č. 86

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov konania s obsahom od

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Parobok

Výzva o starostlivosť o pôdu – upozornenie Okresný úrad – PLO

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE – zastavenie konania BB Kor

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania Parobok

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územ. konania – Boháčik,Tajov

Verejná vyhláška – oznámenie o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania BB KOR

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad – stavebná uzávera

Návrh rozpočtu 2017-2019

Verejná vyhláška – obec Tajov – odstúpenie odvolania Slovak Telekom

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania I.etapa

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania II.etapa

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Záverečný účet obce Kordíky za rok 2015

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Anton Kolčák

Dražobná vyhláška na rodinný dom Kordíky č. 86

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Rozhodnutie o prerušení konania – verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnej uzávere na parcelu KN C 131 2 kú Kordíky – Tajov – verejná vyhláška

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Anton Kolčák

Verejná vyhláška – stavebná uzávera na parcelu KN-C 131/2 ,

Oznámenie o začatí stavebného konania

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174-2 15 Tajov-k

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174 15 Tajov-kanalizácia

Individuálna výstavba v obci Kordíky

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad

Verejná vyhláška- rekonfigurácia základňovej stanice BB_KOR” – zaslanie odvolania

Upovedomenie o odvolaní

Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení odstránení stavby

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

SMERNICA o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti č.1/2015

Výročná správa obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014