Najnovšie Oznamy

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Výročná správa obce za rok 2016

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Hríbik

Zámer – prenájom v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Uhliar

Návrh- záverečný účet obce za rok 2016

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Boháčik Tajov

Dražobná vyhláška – rodinný dom č. 86

Verejná vyhláška – upovedomenie účastníkov konania s obsahom od

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Parobok

Uznesenia č. 14-29/2017 z obecného zastupiteľstva 20.04.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 20.04.2017

Výzva o starostlivosť o pôdu – upozornenie Okresný úrad – PLO

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kolčák

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE – zastavenie konania BB Kor

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania Parobok

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územ. konania – Boháčik,Tajov

Uznesenia č. 1-13/2017 z obecného zastupiteľstva z 16.2.2017

Zápisnica z obecného zastupiteľstva z 16.02.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania BB KOR

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 16.02.2017

Uznesenia č. 97-108/2016 z obecného zastupiteľstva z 9.12.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva z 09.12.2016

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad – stavebná uzávera

Návrh rozpočtu 2017-2019

Uznesenia č. 79-96/2016 z obecného zastupiteľstva z dňa 4.11.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 4.11.2016

Návrh dodatku č. 1/2016 k VZN č. 2/2016 o odpadoch

Verejná vyhláška – obec Tajov – odstúpenie odvolania Slovak Telekom

Uznesenia č. 63-78/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 02.09.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 02.09.2016

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania I.etapa

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania II.etapa

Uznesenia č. 42-62/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2016

VZN č. 1/2016 o podmienkach držania úžitkových zvierat a včiel na území obce Kordíky

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kordíky

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

Záverečný účet obce Kordíky za rok 2015

Uznesenia č. 25-41/2016 z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.5.2016 12.5.2016

Zápisnica z obecného zastupiteľstva zo dňa 12.5.2016

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Anton Kolčák

Dražobná vyhláška na rodinný dom Kordíky č. 86

Výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Rozhodnutie o prerušení konania – verejná vyhláška

Rozhodnutie o stavebnej uzávere na parcelu KN C 131 2 kú Kordíky – Tajov – verejná vyhláška

Uznesenia č. 20-24 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13.3.2016

Zápisnica z mimoriadneho obecného zastupiteľstva 13.3.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Anton Kolčák

Uznesenia č- 1-19 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 18.02.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 18.02.2016

Verejná vyhláška – stavebná uzávera na parcelu KN-C 131/2 ,

Oznámenie o začatí stavebného konania

Dohoda č. 03/2016/MPO o prechode pozemkov v dočasnej správe, prechode majetkových práv a súvisiacich záväzkov z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.o majetku obcí

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN o individuálnej výstavbe v obci 14.12.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174-2 15 Tajov-k

Zmluva o zriadení vecného bremena č. M 2000010 174 15 Tajov-kanalizácia

Individuálna výstavba v obci Kordíky

Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresný úrad

Verejná vyhláška- rekonfigurácia základňovej stanice BB_KOR” – zaslanie odvolania

Upovedomenie o odvolaní

Odvolanie proti rozhodnutiu o nariadení odstránení stavby

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 1-26

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27-45

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 46-67

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 68-81

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 82-102

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 103-113

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 114-132

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 133-145

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 12.03.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 21.05.2015

Zápisnica z obecného zastupiteľstva 26.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 13. 08. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 01. 10. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 15.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 11. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2015

SMERNICA o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti č.1/2015

Výročná správa obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2014

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

Kontakt

Obecný úrad Kordíky
Kordíky 59, 976 34

Tel./Fax: 048/4197802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

Mapa

Click to open a larger map