Počasie

DNES JE

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Zmluvy

Zmluva INISOFT

Sponzorská -darovacia zmluva

Zmluva Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – odpredaj pozemku  KN-C č. 390/5

Zmluva Osobný údaj – kybertetická bezpečnosť

Navrh poistnej zmluvy – Škoda

Zmluva o  združenej  dodávke  elektriny

Dodatok č .2 Obec Kordíky Komunálna poisťovňa

Darovacia zmluva MV SR

Zmluva č. 776 2023 ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023

SPONZORSKÁ – darovacia zmluva

Zmluva o reklame

Darovacia zmluva – Štatistika -tablet

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

Kúpna zmluva č. 4 Kordíky – Dodanie určených tovarov v rozsahu realizácie projektu Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v MFO Banská Bystrica

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

ZMLUVA obec na dobu neurčitú – Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

LA-RA s.r.o. dodatok k zmluve od 1.1.2023

Dodatok č. 12   k zmluve č. 25 o odvoze a zabezpečení zneškodnenia komunálnho odpadu z predmetu činnosti – PUFEKO s.r.o.

Zmluva o dielo 2/2022 – Anton Zigo – “Súťaž MKVV – východ v pletení adventných vencov”

Dodatok k Zmluve o audítorskej činnosti

Zmluva o dielo 1/2022 –  Anton Zigo – “Stretnutie dôchodcov a seniorov obce Kordíky”

Zmluva o prevode vypočtovej techniky DEUS Preberací protokol DEUS

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovesnko, a.s.

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve eSYST, s.r.o.

Zmluva o ziadení a používaní konta SOZA

Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie na rok 2022

Zmluva Marius Pedersen, a.s. -dodatok k zmluve č. 2

Zamestnávateľská zmluva BSS 067 – NN Tatry Sympatia, d.d.s.,a

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely – Oláh

Zmluva o pripojení GARANT , projekt WIFI PRE TEBA

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci  

Kúpno predajná zmluva uzavretá v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka -Tkáčovci

Dodatok č. 2 MADE spol. s.r.o

Zmluva stavebny urad Badin DODATOK č.1

Zmluva o nájme hrobového miesta p. Gajdoš

Zmluva o dielo SkyMaps s.r.o.

Nájomná zmluva č. 2 2021uzavretá v zmysle § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

Dohoda podielových spoluvlastníkov o spôsobe nakladania so spoločnou vecou

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

Zmluva o auditorskej činnosti

Dodatok k  zmluve o poskytovaní služieb elektronických komunikácií firmy LIFEPC, s.r.o.

Dodatok č. 1 – odchyt túlavých psov

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 3691990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v Badíne

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – doplnok – Murgašová

Dohoda o skončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu v Tajove

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o výpožičke

DODATOK č.1 zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov – FOST solutions

Zmluva o nájme hrobového miesta p. Jabkonková

Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 202011021

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 

Zmluva o spolupráci  pri odchyte  túlavých psov

Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185 2015 Z.z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami – TENDERnet

Zmluva orange

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb.

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku

DODATOK č.4 k zmluve č. 661/2012/OVZ-Zmluva o zriadení SOÚ

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby – Kadera

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

DODATOK č. 3 k zmluve č. 661/2012/OVZ -Zmluva o zriadení SOÚ

Dohoda číslo 20 26 054 2 – ÚPSVaR

Príloha č.1 k obecnej zmluve Kordíky 1.1.2020

Zmluva o dodaní bezdrôtových prístupových bodov – FOST solution

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311071T271 – Wifi pre Teba

Zmluva o zriadení združenia obcí – zmos

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie – doplnok Torok

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve číslo 44190008024

Hromadná licenčná zmluva

Zmluva poskytovanie služieb Obce Kordíky

Dohoda o ukončení zmluvy Kordíky

Zmluva č. 758 2019 ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok

Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o dotáciu

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a násl. Občianskeho zákonníka – Vladimír Hríbik

Zmluva o municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 07/007/18

Dodatok č 2 k Zmluve o dielo č. 121/17/029

Zmluva č. 870 2018 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 – BBSK

Zmluva č. 128220 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 07/003/18

Dodatok č 1 k zmluve o poskytnutí NFP 072BB130053

Dodatok č 1 k zmluve o poskytnutí NFP 072BB130026

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01 2017

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely a zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – HerbaFlora

Zmluva o grantovom účte – rigoly

Zmluva č. ZO 2018A9892-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o dielo BP2 – Protipovodňová ochrana mimo vodného toku –

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 121/17/029

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu – Kordíky + mesto

Dodatok č.2 k zmluve č. 661 2012 OVZ o zriadení spoločného obec

Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejnéh

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130053

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 072BB130026

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii

Nájomná zmluva č. M/9000777/533/17 – StVS a obec

Zámenná zmluva – obec – B. Bírešová

Zmluva o dielo č. 1 2017 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchod

Prílohy k Zmluve o dielo č. 1 2017

Zmluva o dielo – Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Prílohy k Zmluve o dielo č. 121 17 029 – rekonštrukcia MK Kordí

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Zmluva č. 316 2017 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie – BBSK

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy uzavretá podľa § 50a a § 588 a násl. Obč. zákonníka – Obec – Daubner

Zámená zmluva uzatvorená v zmysle § 611 a násl. Obč. zákonníka – Obec – Murgašová

Nájomná zmluva 2/2017 Drábová cintorín

Nájomná zmluva 1/2017 Púchyová cintorín

Dodatok č.1 k Dohode č. 04 § 50j NS 2016 – ÚPSVaR

ZMLUVA č. 5001811 o nakladaní s komunálnym odpadom – Marius Ped

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva – GREGOR

Súhlas s vydaním kvalifikovaného systémového certifikátu

DOHODA č. 04 § 50j NS 2016 – ÚPSVaR

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva č. 266 2016 ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2

Hromadná licenčná zmluva VP 16 05539 002 – SOZA – čerešňová

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na rok 2016 – územný plán

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi č. 3012

Poistná zmluva č. 4419008024 – Komunálna poisťovňa a.s.

Zmluva č. 1610898 v zmysle Autorského zákona č. 185 2015 Z.z. –

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektron

Zmluva č. SZH1115201503 – ENVI – PAK, a.s.

Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy s budúcim užívateľom v zmysl

Dodatok č. 1 k DOHODE č. 15 2015 § 54 – ŠnZ – ÚPSVaR

DOHODA č. 15 2015 § 54 – ŠnZ – ÚPSVaR

Zmluva o dielo č. O 61 2016 – METAL SERVIS Recycling s.r.o.

Hromadná licenčná zmluva VP 16 05539 001 – SOZA – fašiangy

Dohoda č. 03 2016 MPO – Okresný úrad Banská Bystrica

Zmluva o dielo č. 1 2016 – STAVPROS PLUS s.r.o.

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Zmluvy obce Kordíky boli do 31.12.2015 zverejnené na www.rzof.sk .