Počasie

DNES JE

Mobilný rozhlas MUNIPOLIS

Vybav z mobilu

Pristupujte k službám miest a obcí elektronicky vďaka aplikácii mID

 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber našich noviniek. Pokračovaním súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov.

Výzva na kosenie pozemkov – Okresný úrad

Dobrý deň milí spoluobčania,

Na základe listu – VÝZVY –  z Okresného úradu Banská Bystrica upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Výzvu z Okresného úradu Banská Bystrica posielame v prílohe.

Každý vlastník je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je  nezastupiteľnou zložkou životného prostredia: § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

 Obec Kordíky žiada do budúcnosti všetkých vlastníkov. Nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Obec Kordíky v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný môže v prípade zistenia porušenia zákona udeliť finančné sankcie (do výšky 330,- Eur). Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166,- Eur do 33 200,- Eur za každý hektár poľnohospodárskej, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Výzva – kosenie pozemkov