Najnovšie Oznamy

VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV

Na základe listu – VÝZVY –  z Okresného úradu Banská Bystrica upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Výzva z Okresného úradu Banská Bystrica, PLO.

Každý vlastník je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je  nezastupiteľnou zložkou životného prostredia: § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Obec Kordíky žiada do budúcnosti všetkých vlastníkov. Nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Obec Kordíky v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný môže v prípade zistenia porušenia zákona udeliť finančné sankcie (do výšky 330,- Eur). Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166,- Eur do 33 200,- Eur za každý hektár poľnohospodárskej, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

 

Úradné hodiny

Pondelok 7.00 – 15.00 hod.
Utorok 7.00 – 12.30 hod.
Streda 7.00 – 15.00 hod.
Štvrtok 12.00 – 18.00 hod.
Piatok 7.00 – 12.30 hod.

KONTAKT

Obecný úrad Kordíky

Kordíky 59
976 34 Kordíky

 

Tel./Fax: +421 48 419 7802
Email: obeckordiky@obeckordiky.sk

MAPA